Eensgezind gebed

Bidden voor Gods Koninkrijk

“Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt” – Romeinen 15:6.
Met toestemming van Westminster Presbyterian Theological Seminary, Newcastle, UK www.presbyterianseminary.org.uk

Het is Anno Domini 2022 een feit dat binnen de Nederlandse reformatorische gezindte de gewoonte nooit ten volle ontwikkeld is om als gemeenteleden bewust samen te komen met het specifieke doel eensgezind en publiekelijk tot de genadetroon te gaan. Deze website stelt zich ten doel het nut en de zegen van gezamenlijk gebed door en voor de gemeente onder de aandacht te brengen.

Tegelijkertijd is er een diep besef dat dit gebruik niet in de ‘Nederlandse-gereformeerde-kerkcultuur’ past en dat er een vijand van de kerk is die dit maar al te graag zo zal willen houden! Geen enkel argument, aangedragen vanuit de Bijbel of de kerkgeschiedenis op deze website, zal gemeenteleden ertoe bewegen samen te komen voor het aanroepen van Gods Naam. We willen jullie/u daarom vragen mee te bidden:

  • We bidden dat de Heere Zijn ‘Geest van de genade en de gebeden’ (Zacharia 12:10) weer zal uitstorten op zowel individuen als kerken. 
  • We bidden dat de Geest het verlangen naar herleving zo sterk zal werken in de gemeenten dat het de schroom van mensen zal overwinnen; dat gemeenten met één mond en eensgezind hun verlangen verwachtend zullen neerleggen bij de God Die hemel en aarde schiep en Die in Christus hun hemelse Vader is!
  • We bidden dat het besef mag groeien dat een compleet van God afhankelijke houding, die nooit zal ontstaan zonder gebed, essentieel is voor zowel het geloofsleven van gemeenteleden individueel als voor het geestelijke welzijn van gemeenten.

In de dagen van Calvijn werden de gebeden van de gemeente gezien als een essentieel onderdeel van de ware godsdienst. Calvijn legt duidelijk de nuances uit die in acht moeten worden genomen. Lees voor verdere achtergrond de Institutie, boek III, hoofdstuk 20, de paragrafen 29 en 30 . Hier twee extracten: 

Gelijk dan God de algemene gebeden de gelovigen door Zijn Woord beveelt, zo moeten er ook openbare kerken tot het houden daarvan bestemd zijn, en zij die weigeren zich daar met Gods volk in het gebed te verenigen, mogen geen misbruik maken van het voorwendsel dat zij in de binnenkamer gaan om Gods gebod te gehoorzamen. Want Hij Die belooft te zullen doen al wat twee of drie die in Zijn Naam vergaderd zijn, zullen bidden, getuigt dat Hij de openlijk uitgesproken gebeden geenszins versmaadt (Mattheüs 18:20). 

Uit de Institutie, boek III, hoofdstuk 20, paragraaf 30

“En wij moeten dit voor zeker houden, dat al wie in de heilige vergadering der vromen weigert te bidden, niet weet wat het is bij zichzelf te bidden, of in de afzondering, of thuis. Aan de andere kant dat hij die het alleen en persoonlijk bidden veronachtzaamt, ofschoon hij naarstig de openbare bijeenkomsten bezoekt, daar slechts ijdele gebeden doet, omdat hij meer hecht aan de mening der mensen dan aan het verborgen oordeel Gods. Intussen heeft God, opdat de algemene gebeden der kerk niet geminacht zouden worden, die met schitterende lof woorden versierd, vooral toen Hij de tempel noemde ‘het huis des gebeds‘ (Jes. 56:7). Want Hij heeft met dit woord geleerd dat de plicht om te bidden het voornaamste deel van Zijn dienst is, en dat voor de gelovigen de tempel als een banier is opgericht, opdat zij zich eendrachtig in het bidden zouden oefenen.” (uit § 29)

Een paar eeuwen later bevestigen de puriteinen dat de Schrift ons leert dat we zowel ‘met als voor anderen’ horen te bidden. Ziehier vraag en antwoord 100 van de ‘Westminster Shorter Catechism’: 

Wat leert de inleiding van het Gebed des Heeren ons?

De inleiding van het Gebed des Heeren – die luidt: Onze Vader, die in de hemelen zijt– leert ons om tot God te naderen met alle heilige eerbied en vertrouwen, als kinderen tot een Vader, Die in staat en bereid is ons te helpen. Ook leert ze ons met en voor anderen te bidden.  

Amyand Park Chapel, Twickenham; de gemeente komt samen om te bidden.

In Engelstalige gereformeerde kerken worden de gebedssamenkomsten (prayermeetings) gezien als een absoluut essentieel aspect van het gemeente-zijn. Op deze site staat een serie van tien lezingen over gebed. Acht van deze lezingen worden gegeven door Engelstalige predikanten (met ondertiteling). Volg deze serie biddend ter bemoediging van uw/jouw ‘binnenkamergebeden’ voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk… maar ook om te ontdekken waarom het samenkomen voor publiekelijk gebed in de gereformeerde kerken buiten Nederland gezien wordt als absoluut essentieel voor het geestelijke welzijn van de gemeente!

We hopen en bidden dat deze website tot zegen zal zijn!